W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

Osie, dnia 28.11.2019 r.

Nr sprawy:  SP Osie-261/1/2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2019.1873)-w skrócie „Pzp”, Zamawiający –Szkoła Podstawowa w Osiu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do kuchni  Szkoły Podstawowej w Osiu 
w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 r. z wyłączeniem okresów  wakacyjnych
, oznaczenie sprawy:  SP Osie-261/1/2019

W CZĘŚCI  1           MIĘSO I WĘDLINY
zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 86-170 Nowe,  ul. Dworcowa 2 , która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin płatności i otrzymała 100 pkt:

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1) Wykonawca - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 86-170 Nowe,
 ul. Dworcowa 2:

1) punktacja przyznana w kryterium cena -60 pkt,

2) punktacja przyznana w kryterium termin płatności -40 pkt,

3) łączna punktacja -100 pkt.

 

W CZĘŚCI  2           DRÓB
zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 86-170 Nowe,  ul. Dworcowa 2 , która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin płatności i otrzymała 100 pkt:

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1) Wykonawca - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 86-170 Nowe,
 ul. Dworcowa 2:

1) punktacja przyznana w kryterium cena -60 pkt,

2) punktacja przyznana w kryterium termin płatności -40 pkt,

3) łączna punktacja -100 pkt.

 

W CZĘŚCI  3           PRODUKTY  SPOŻYWCZE   RÓŻNE
zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
 P.H. FRYKAS   Grzegorz Nieżórawski, ul. Bydgoska 13a, 89-500 Tuchola, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  i kryterium termin płatności i otrzymała 100 pkt:

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1)  Wykonawca - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 86-170 Nowe,
 ul. Dworcowa 2:

1) punktacja przyznana w kryterium cena -46 pkt,

2) punktacja przyznana w kryterium termin płatności -40 pkt,

3) łączna punktacja -86 pkt.

 

2) P.H. FRYKAS  Grzegorz Nieżórawski, ul. Bydgoska 13a, 89-500 Tuchola:

1) punktacja przyznana w kryterium cena -60 pkt,

2) punktacja przyznana w kryterium termin płatności -40 pkt,

3) łączna punktacja -100 pkt.

 

W CZĘŚCI  4           MROŻONKI
zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
 „ALASKA” Dariusz Gaca, ul. Dworcowa 14, 86-011 Wtelno, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  i kryterium termin płatności i otrzymała 100 pkt:

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1)  „ALASKA” Dariusz Gaca, ul. Dworcowa 14, 86-011 Wtelno:

1) punktacja przyznana w kryterium cena -60 pkt,

2) punktacja przyznana w kryterium termin płatności -40 pkt,

3) łączna punktacja -100 pkt.

 

2) Wykonawca - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 86-170 Nowe,
 ul. Dworcowa 2:

1) punktacja przyznana w kryterium cena -45 pkt,

2) punktacja przyznana w kryterium termin płatności -40 pkt,

3) łączna punktacja -85 pkt.

 

3)  „WODNIK” Barbara i Krzysztof Ringwelscy  sp.j., Krojanty k/Chojnic,
ul. Krościerska 2, 89-620 Chojnice
:

1) punktacja przyznana w kryterium cena -57 pkt,

2) punktacja przyznana w kryterium termin płatności -40 pkt,

3) łączna punktacja -97 pkt.

W CZĘŚCI  5           PIECZYWO
zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 86-170 Nowe,  ul. Dworcowa 2, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  i kryterium termin płatności i otrzymała 100 pkt:

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1) Wykonawca - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 86-170 Nowe,
 ul. Dworcowa 2:

1) punktacja przyznana w kryterium cena -60 pkt,

2) punktacja przyznana w kryterium termin płatności -40 pkt,

3) łączna punktacja -100 pkt.

 

W CZĘŚCI  6           WARZYWA  I  OWOCE
zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
 P.H. FRYKAS  Grzegorz Nieżórawski, ul. Bydgoska 13a, 89-500 Tuchola, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  i kryterium termin płatności i otrzymała 100 pkt:

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1)  P.H. FRYKAS  Grzegorz Nieżórawski, ul. Bydgoska 13a, 89-500 Tuchola:

1) punktacja przyznana w kryterium cena -60 pkt,

2) punktacja przyznana w kryterium termin płatności -40 pkt,

3) łączna punktacja -100 pkt.

 

2) Wykonawca - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 86-170 Nowe,
 ul. Dworcowa 2:

1) punktacja przyznana w kryterium cena -55 pkt,

2) punktacja przyznana w kryterium termin płatności -40 pkt,

3) łączna punktacja -95 pkt.

 

UZASADNIENIE WYBORÓW :

  1. Oferty spełniają wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferty spełniają warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  3. Oferty zostały uznane za najkorzystniejsze przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ : cena: 60% oraz termin płatności: 40%

 

4. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.
6. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.       

                                                                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osiu

                                                                                                                      /-/ Aleksandra Kater

 

Podkategorie