Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Ogłoszenie nr 510278032-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Szkoła Podstawowa w Osiu: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do kuchni Szkoły Podstawowej w Osiu w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r. z wyłączeniem okresów wakacyjnych ”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy